Cc cuộc thi Tốc k Chữ Việt Nhanh

 

Trần Bnh

 

 

Lin tiếp trong ba thng 11, 12 năm 2014, v thng 1 năm 2015, trang mạng Chữ Việt Nhanh phối hợp với Diễn đn Tinh Tế mỗi thng tổ chức một cuộc thi trực tuyến c thưởng về tốc k Chữ Việt Nhanh.

-      Giải thưởng ba cuộc thi tổng cộng l 90 triệu đồng vn.

-      Giải thưởng mỗi cuộc thi l 30 triệu đồng vn (chia ra ba giải: hạng nhất 15 triệu, hạng nh 10 triệu, hạng ba 5 triệu

 

Sau đy l những đường dẫn để xem đề thi, thể lệ thi, giải thưởng, đp n v kết quả 3 cuộc thi ny.

 

 

-      Cuộc thi thứ Nhất tốc k Chữ Việt Nhanh. Xem đy hoặc đy.

-      ĐP N Cuộc thi thứ Nhất tốc k Chữ Việt Nhanh. Xem đy hoặc đy.

-      KẾT QUẢ & Tổng kết Cuộc Thi Thứ Nhất Tốc K CVN (c bi phỏng vấn 3 vị trng giải). Xem đy hoặcđy.

 

-      Cuộc thi thứ Nh tốc k Chữ Việt Nhanh. Xem đy hoặc đy.

-      ĐP N Cuộc thi thứ Nh tốc k Chữ Việt Nhanh. Xem đy hoặc đy.

-      KẾT QUẢ & Tổng kết Cuộc Thi Thứ Nh Tốc K CVN. Xem đy hoặc đy.

 

-      Cuộc thi thứ Ba tốc k Chữ Việt Nhanh. Xem đy hoặc đy.

-       ĐP N Cuộc thi thứ Ba tốc k Chữ Việt Nhanh. Xem đy hoặc đy.

-      KẾT QUẢ & Tổng kết Cuộc Thi Thứ Ba Tốc K CVN. Xem đy hoặc đy.

 

 

 

Trần Bnh (Email: tubinhtran@gmail.com, Web: Chữ Việt Nhanh).

 

 

Về Trang Chnh

Ch Vit Nhanh