ĐP N

CUỘC THI THỨ BA VỀ TỐC K CHỮ VIỆT NHANH

Diễn đn tinh Tế & Chữ Việt Nhanh

 

 

Lưu Đp n Lời cuối

 

 

 

 

LƯU

 

-         Để cng bằng cho mọi người tham gia thi, Ban Tổ Chức sẽ lin lạc điện thoại những người dự kiến được trng thưởng (nộp bi thi hợp lệ, lm bi thi đng 100% v c số tự chọn gần đng thứ nhất, thứ nh, thứ ba so với KQXSMB) để kiểm tra 3 qui ước viết tắt trong bi dự thi. Nếu người đ trả lời sai cả 3 qui ước th người ấy sẽ bị loại bỏ khỏi danh sch người trng thưởng; v sau đ BTC sẽ lin lạc người c số tự chọn gần đng thứ tư, thứ năm cho đến khi tm đủ 3 người trng giải.

 

-         BTC sẽ lin lạc điện thoại từ ngy 2/2/2015 đến 6/2/2015.

 

-         BTC xin ba người chnh thức được trng thưởng gởi cho một tấm hnh chn dung v xin được phỏng vấn nhanh để xem như l người thật việc thật, hầu quảng co cho cc cuộc thi kế tiếp.

 

 

ĐP N

 

Trch đoạn phần đầu bi bo Bộ g WinVNKey: g tắt m bung ra chữ Việt trọn vẹn của phng vin Nhựt Minh đăng trn Tuổi Trẻ Online, mục Nhịp Sống Số, ngy 15/12/2014 (nguồn: http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/20141215/go-tat-ma-bung-ra-chu-viet-tron-ven/685359.html)

 

a)   Viết theo bi Cch viết tắt chữ Việt khng dấu (https://www.tinhte.vn/threads/cach-viet-tat-chu-viet-khong-dau.2384585/):

 

() Thầy gio 69 tuổi khm ph chữ Việt nhanh

ng Triệu Văn Lai, 69 tuổi, nguyn gio vin mn Vật L THPT ở quận Hai B Trưng, H Nội, kể: Ti l một nh gio hưu tr nhưng vẫn thường nhận soạn cc gio n, ti liệu tham khảo giảng dạy cho học sinh. C những ngy, ti phải g vi chục trang giấy, rất mất thời gian v mỏi mắt. Do vậy, con trai ti đ ln mạng tm kiếm, rồi tnh cờ được biết về cộng đồng Chữ Việt Nhanh do anh Trần Tư Bnh sng lập.

(...) Thay jao 69 tuj kam fa...chu Vid nhah.
Og Triw Van Lai, 69 tuj, ngyl jao vil mon Vat Li THPT o qan
(hoặc qal) Hai Ba Trug, Ha Noi, ce: "Toi la mot nha jao huu tri nhug van thuz nhan sol cac jao an, tai liw tham kao jag zay cho hoc sih. Co nhug ngay, toi fai go vai chuc trag jay rat mat thoi jan va moi mat. Zo vay, con trai toi da len mag tim civ, roi tih co dus bid ve cog dog Chu Vid Nhah zo ah Tran Tu Bih sag lap".

 

Lc mới lm quen với phương php tốc k Chữ Việt Nhanh, thực sự ti thấy... kh nản v c qu nhiều quy ước. Thế nhưng khi suy ngẫm kỹ, ti hiểu được cc nguyn tắc quy ước, rồi khi tự thực hnh v đối chiếu với cc v dụ của tc giả, ti thực sự bị cuốn ht v say m trong việc khm ph cc nguyn tắc viết tắt ny - ng Lai nói thm.

Luc moi lam qen voi fuz fap toc ci Chu Vid Nhah, thuc su toi thay ka nan vi co qa nhiw qy (hoặc qi) us. The nhug ki sy ngam ci, toi hiw dus cac ngyl tac qy (hoặc qi) us, roi ki tu thuc hah va doi chiw voi cac vi zu cua tac ja, toi thuc su bi cul hut va say me trog vis kam fa cac ngyl tac vid tat nay og Lai noi them.

 

Kh khăn với ng Lai chỉ cn l việc tm cch ci đặt phần mềm WinVNKey trn my tnh xch tay của mnh, vốn chạy phin bản hệ điều hnh Windows 8.1. Sau đ, dần dần ng đạt tới một kết quả đầy hứa hẹn:

Ko kan voi og Lai chi con la vis tim cak cai dat fan mem WinVNkey tren may tih xak tay cua mih, von chay fil ban he diw hah Windows 8.1 .Sau do, zan zan og dat toi mot cet qa day hua hen:

By giờ mắt km, tay chn cũng khng cn nhanh nhẹn như trước, ti thường mất 10 pht để g v hon chỉnh một trang A4. Ti p dụng cch tốc k Chữ Việt Nhanh với những bi soạn no khng c nhiều cng thức lin quan tới cc k tự đặc biệt dng cho Ton, L.

Đến khi đ quen, ti c thể rt ngắn gần 2 pht với mỗi trang bi soạn trn my tnh.

"Bay jo mat cem, tay chan cug kog con nhah nhen nhu trus, toi thuz mat 10 fut de go va hol chih mot trag A4. Toi ap zug cak toc ci Chu Vid Nhah voi nhug bai sol nao kog co nhiw cog thuc lil qan toi cac ci tu dac bid zug cho Tol, Li.
Den ki da qen, toi co the rut ngan gan 2 fut voi moi trag bai sol tren may tih".

Mới đy, vo thng 11-2014, ng Lai đoạt giải nhất (trị gi 15 triệu đồng) cuộc thi Tốc k Chữ Việt Nhanh lần thứ nhất do cc tc giả cng Diễn đn Tinh Tế tổ chức. ()

Moi day, vao thag 11-2014, og Lai dod jai nhat (tri ja 15 triw dog) cus thi Toc ci Chu Vid Nhah lan thu nhat zo cac tac ja cug Zil dan Tih Te to chuc. ()

 

b)   Viết theo bi Cch tốc k chữ Việt (https://www.tinhte.vn/threads/cach-toc-ky-chu-viet.2384476/):

 

() Thầy gio 69 tuổi khm ph chữ Việt nhanh

ng Triệu Văn Lai, 69 tuổi, nguyn gio vin mn Vật L THPT ở quận Hai B Trưng, H Nội, kể: Ti l một nh gio hưu tr nhưng vẫn thường nhận soạn cc gio n, ti liệu tham khảo giảng dạy cho học sinh. C những ngy, ti phải g vi chục trang giấy, rất mất thời gian v mỏi mắt. Do vậy, con trai ti đ ln mạng tm kiếm, rồi tnh cờ được biết về cộng đồng Chữ Việt Nhanh do anh Trần Tư Bnh sng lập.

(...)Thầy jo 69 tủj km f...chữ Vịd nhah.
g Trịw Văn Lai, 69 tủj, ngyl jo vil mn Vật L THPT ở qận
(hoặc qậl) Hai B Trưg, H Nội, cể: "Ti l một nh jo hưu tr nhưg vẫn thừz nhận sọl cac jo n, ti lịw tham kảo jảg zạy cho học sih. C nhữg ngy ti fải g vi chục trag jấy, rt mt thời jan v mỏi măt. Zo vậy, con trai ti d ln mạg tm cv , rồi th cờ dựs bid về cộg dồg Chữ Vịd Nhah zo ah Trần Tư Bh sg lập".

Lc mới lm quen với phương php tốc k Chữ Việt Nhanh, thực sự ti thấy... kh nản v c qu nhiều quy ước. Thế nhưng khi suy ngẫm kỹ, ti hiểu được cc nguyn tắc quy ước, rồi khi tự thực hnh v đối chiếu với cc v dụ của tc giả, ti thực sự bị cuốn ht v say m trong việc khm ph cc nguyn tắc viết tắt ny - ng Lai nói thm.

"Luc mới lm qen với fưz fap tc c Chữ Vịd Nhah thực sự ti thấy...k nản v c q nhw qy (hoặc qi) ưs. Thế nhưg ki sy ngẫm cĩ, ti hỉw dựs cac ngyl tăc qy (hoặc qi) ưs rồi ki tự thực hh v dối chw với cac v zụ của tac jả ti thực sự bị cl hut v say m trog vịs km f cac ngyl tăc vid tăc ny"_g Lai ni thm.

Kh khăn với ng Lai chỉ cn l việc tm cch ci đặt phần mềm WinVNKey trn my tnh xch tay của mnh, vốn chạy phin bản hệ điều hnh Windows 8.1. Sau đ, dần dần ng đạt tới một kết quả đầy hứa hẹn:

K kăn với g Lai chỉ cn l vịs tm cak ci dặt fần mềm WinVNKey trn my th xak tay của mh, vốn chạy fil bản hệ dw hh Windows 8.1. Sau d, zần zần g dạt tới một ct qả dầy hứa hẹn:

By giờ mắt km, tay chn cũng khng cn nhanh nhẹn như trước, ti thường mất 10 pht để g v hon chỉnh một trang A4. Ti p dụng cch tốc k Chữ Việt Nhanh với những bi soạn no khng c nhiều cng thức lin quan tới cc k tự đặc biệt dng cho Ton, L.

Đến khi đ quen, ti c thể rt ngắn gần 2 pht với mỗi trang bi soạn trn my tnh.

"By jờ măt cm, tay chn cũg kg cn nhah nhẹn như trưs, ti thừz mt 10 fut dể g v hl chỉh một trag A4. Ti ap zụg cak tc c Chữ Vịd Nhah với nhữg bi sọl no kg c nhw cg thưc lil qan tới cac c tự dặc bịd zg cho Tl, L.
Dến ki d qen, ti c thể rut ngắn gần 2 fut với mỗi trag bi sọl trn my th".

 

Mới đy, vo thng 11-2014, ng Lai đoạt giải nhất (trị gi 15 triệu đồng) cuộc thi Tốc k Chữ Việt Nhanh lần thứ nhất do cc tc giả cng Diễn đn Tinh Tế tổ chức. ()

Mới dy, vo thg 11-2014, g Lai dọd jải nht (trị j 15 trịw dồg) cụs thi Tc c Chữ Vịd Nhah lần thứ nht zo cac tac jả cg Zĩl dn Tih Tế tổ chưc. ()

 

 

LỜI CUỐI

 

        Kết quả & tổng kết cuộc thi thứ Ba tốc k Chữ Việt Nhanh sẽ được thng bo vo ngy 08/2/2015 trn:

-      tinhte.vn > Thng tin > Chữ Việt Nhanh.

-      Hoặc ở: Fanpage Chữ Việt Nhanh (facebook.com/fanpageCVN).

 

        Ban Tổ Chức xin chn thnh cảm ơn cc bạn đ tham gia cuộc thi thứ Ba ny.

 

        Những ai thch tham gia cc cuộc thi kế tiếp th xin thường xuyn gh vo hai địa chỉ Diễn đn Tinh Tế v Fanpage Chữ Việt Nhanh.

Ngoi ra, BTC xin sẽ gởi email thng bo về cc cuộc thi kế tiếp cho những ai đ tham gia một trong ba cuộc thi.

 

Trn trọng.

 

TM. Ban Tổ Chức

- Trần Tư Bnh & Ts. Ng Đnh Học (đại diện mạng Chữ Việt Nhanh).

- Trần Mạnh Hiệp (đại diện Diễn đn Tinh Tế).

 

 

* Ghi ch: Xin xem Giải thưởng, Đề thi v Thể lệ cuộc thi thứ Ba ở:

 

-         Tinhte.vn > Thng tin > Chữ Việt Nhanh > CUỘC THI THỨ BA Về Tốc K Chữ Việt Nhanh (https://www.tinhte.vn/threads/cuoc-thi-thu-ba-toc-ky-chu-viet-nhanh.2412944/ ).

-         Hoặc ở: Fanpage Chữ Việt Nhanh (facebook.com/fanpageCVN) > CUỘC THI THỨ BA Về Tốc K Chữ Việt Nhanh.