G tiếng Việt trn điện thoại v my tnh bảng Android - Typing Vietnamese on Android phone & tablet Chữ Việt Nhanh

http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

G tiếng Việt trn điện thoại v my tnh bảng Android

(V dụ: Samsung, )

Typing Vietnamese on Android phone & tablet

(Example: Samsung,)

 

Hiện c vi ứng dụng để g tiếng Việt dnh cho điện thoại thng minh v my tnh bảng sử dụng hệ điều hnh di động Android, nhưng thng dụng v dễ dng nhất l ứng dụng G Tiếng Việt Android của tc giả Trần Kỳ Nam.

 

Ứng dụng G Tiếng Việt Android c nhìu tnh năng, h̃ trợ nhìu kỉu g tắt trn địn thoại v my tnh bảng, tương thch với hầu hết cc phin bản Android.

Để ci đặt ứng dụng, bạn chỉ cần vo "chợ" Google Play (Android Market), g từ kho GoTiengViet v tải về thiết bị Android của mnh.

 

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/VietChuVietTrenAndroidPhoneTablet_files/image003.jpg

 

Bạn chọn tải xuống phin bản GoTiengViet 3 Vietnamese Input, c cc tnh năng sau: g tắt, gợi từ, g tắt phụ m kp đầu/cuối, tự thm dấu sắc, kiểm tra chnh tả, tuỳ chọn sử dụng cc kiểu g (Telex, Telex2, VNI, VIQR), v bảng m (bộ chữ: Unicode, VIQR).

 

- G tắt phụ m đầu: f -> ph, j -> gi, w -> qu (vd g fng -> phng)
- G tắt phụ m cuối: g -> ng, h -> nh, k -> ch (vd: g miếg -> miếng)
- Gợi từ, gip g nhanh đến 125.000 từ ghp / cụm từ.
- Tự động thm dấu sắc vo những từ c phụ m cuối: c, ch, p, t (vd: g vit -> viết)
- Phm tắt khi phục nhiều thứ (mặc định l Ctrl+Alt ):


+ Phục hồi từ: V dụ bạn dng kiểu g Telex, g từ DOWN sẽ thnh DƠN. Lc đ, nếu bấm Ctrl+Alt, ứng dụng GoTiengViet sẽ phục hồi lại từ DOWN.

+ Phục hồi từ g tắt: V dụ bạn tạo từ g tắt n/c = ni chuyện, khi g n/c sẽ thnh... ni chuyện. Nếu muốn phục hồi lại từ n/c, bạn bấm Ctrl+Alt.

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

- Sau khi tải xuống ứng dụng, bạn vo Settings > Language and input > Keyboard and input methods > chọn G Tiếng Việt.

Description: http://Images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100601032850197/image006.jpg

 

- Để thay đổi cc lựa chọn của chương trnh, bạn bấm nt G Tiếng Việt setting.

 

 

Description: http://Images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100601032850197/image002.jpg

Description: http://Images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100601032850197/image003.jpg

 

Description: http://Images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100601032850197/image004.jpg

 

- Sau đ, bạn c thể g bằng bn phm cứng của my, hoặc bn phm của chương trnh.

 

 

Bạn vo Menu 1 v 2, bấm vo Lựa chọn để tiếp tục phần ci đặt.

 

 

Nhấp chọn vo Tiếng Việt để chọn kiểu g dấu.

 

 

Tuỳ chỉnh kiểu g: Telex, Telex2, VNI, VIQR.

 

- Kiểu g dấu Telex:

 

http://echip.vietnamnetjsc.vn/2013/07/29/11/45/image011.png

 

- Kiểu g dấu VNI:

 

http://echip.vietnamnetjsc.vn/2013/07/29/11/45/image012.png

 

Sau cng, bạn vuốt nhanh qua, hoăc ấn giữ phm Space, chỗ khung Vietnamese (tiếng Việt) để thay đổi tuỳ chọn g bn phm tiếng Anh hay Việt như hnh sau đy:

 

 

 

Bạn c thể xem thm:

https://market.android.com/details?i...e=related_apps

 

Tải về:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kynam.ime.gotiengviet

http://appstore.vn/a/index.php/home/app/1355

 

 

 

Soạn bởi Trần Bnh & Doanhdoanh (chuvietnhanh.sf.net)

 

 

There are few applications to type Vietnamese for the Android phones and tablets, but the most popular and easy-to-use app for typing Vietnamese is GoTiengViet Android of author Trần Kỳ Nam.

 

GoTiengViet Android app has many features, supporting many shortcut typing on the phone and tablet. This application runs on most of the Android generation.

 

To install the application, simply go to the Android Market and type the keyword GoTiengViet then download your Android app.

 

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/VietChuVietTrenAndroidPhoneTablet_files/image003.jpg

 

Choose to download version GoTiengViet 3 Vietnamese Input, with the following features: typing shortcuts, word suggestion, typing shortcut: pre/post double-consonants, auto-add acute accent, spelling checking, options to choose the typing methods (Telex, Telex2, VNI, VIQR), and encoding (character set: Unicode, VIQR).

 

- Shortcut pre double-consonant: f -> ph , j -> gi , w -> qu (ex: fng -> phng).
- Shortcut post double-consonant: g -> ng , h -> nh , k -> ch (ex: miếg -> miếng).
- Word suggestion,
help select up to 125,000 compound words / phrases.
-
Auto-add acute accent ( ) in words with ending consonant S: c, ch, p, t (Ex: vit -> viết)
-
Shortcuts to recover many words (The default is Ctrl+Alt ):

+
Recover words: For example, you use the Telex input method and type the word DOWN, you will have DƠN, at this time if press Ctrl + Alt, GoTiengViet app will recover to DOWN.

+ Recover the shortcuts: For example, you create a shortcut n/c = ni chuyện -> when typing n/c -> ni chuyện. If you want to recover as n/c, press Ctrl + Alt.


USING GUIDE


- After download the app, you go to Settings > Language and input > Keyboard and input methods > select G Tiếng Việt.

 

 

Description: http://Images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100601032850197/image006.jpg


- To change the options of the program, you press the G Tiếng Việt setting.

 

Description: http://Images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100601032850197/image002.jpg

Description: http://Images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100601032850197/image003.jpg

Description: http://Images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/20100601032850197/image004.jpg


-
Then you can type by using the keyboard of the computer or soft keyboard of the program.

 

 

Check Menu 1 and 2. Click Lựa chọn to continue the installation.

 

 

Click at Tiếng Việt to select the typing method.

 

 

Options of typing methods: Telex, Telex2, VNI, VIQR.

 

- Telex typing method:

 

 

- VNI typing method:

 

 

Finally, the claws quickly too, or hold down the space, at the key Vietnamese (Tiếng Việt), to change the option to type in English or Vietnamese as shown below:

 

 

 

Extra reading:

https://market.android.com/details?i...e=related_apps


To download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kynam.ime.gotiengviet

http://appstore.vn/a/index.php/home/app/1355

 

 

 

Soạn bởi Trần Bnh & Doanhdoanh (chuvietnhanh.sf.net)

 

 

 

Trang Chnh - Home

Ch Vit Nhanh