http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

Soát lỗi chính tả tiếng Việt

Vietnamese spelling checker

 

Soát lỗi trên mạng (không cần tải xuống phần mềm)

 

VSpell.com

 

VSpell chương tŕnh soát lỗi chánh tả tiếng Việt đầu tiên dùng trên máy vi tính, được hoàn tất vào tháng 9 năm 1990. Phiên bản "online" vspell.com được hoàn tất vào tháng 10, 2010. đây cũng website đầu tiên soát tiếng Việt online. Xin bấm vào đây để xem tóm lược các tính năng của VSpell.

 

 

Soát lỗi bằng phần mềm

 

VCatSpell

 

Hunspell

 

VietSpell Pro 3.0

 

Chinhta.vn

 

Vietsyntax

 

Công cụ Soát lỗi Microsoft Office 2013 - Tiếng Việt

 

 

Soạn bởi mạng Chữ Việt Nhanh chuvietnhanh.sf.net

 

 

Checking online (no need download software)

 

VSpell.com

 

VSpell is the first Vietnamese Spell/Word Usage Checker available on the market since 1990. Online version of vspell.com was completed in October, 2010. And this is the first website of online Vietnamese spell checking. For a complete list of specifications of VSpell, please refer to technical specifications and features.

 

 

Checking by software

 

VCatSpell

 

Hunspell

 

VietSpell Pro 3.0

 

Chinhta.vn

 

Vietsyntax

 

Spelling checker in Microsoft Office 2013 - Vietnamese

 

 

Written by Chữ Việt Nhanh web: chuvietnhanh.sf.net 

 

 

Trang Chính - Home

Ch Vit Nhanh