http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

Phiên Dịch Trên Mạng

 

Phiên dịch từ Việt ngữ qua các ngôn ngữ khác ngược lại

Online Translation

 

Translate from Vietnamese language to other languages and vice versa

 

 

1. Google translate - Phiên dịch nhiều ngôn ngữ của Google. chi tiết

 

2. Vdict.com - Từ điển phiên dịch tiếng Việt trên mạng. chi tiết

 

3. ImTranslator - Phiên dịch Từ điển tiếng Việt trên mạng. chi tiết

 

4. Tratu.vn - Từ điển chuyên ngành mở dịch trên mạng. chi tiết

 

 

 

Soạn bởi mạng Chữ Việt Nhanh chuvietnhanh.sf.net

 

 

 

1. Google translate – Multilingual translation of Google. detail

 

2. Vdict.com – Vietnamese online dictionary & translation. detail

 

3. ImTranslator - Multilingual online translation & dictionary. detail

 

4. Tratu.vn - Open professional online dictionary & translation. detail

 

 

 

Written by Chữ Việt Nhanh web: chuvietnhanh.sf.net 

 

 

Trang Chính - Home

Ch Vit Nhanh