Liên lạc

Contact

 

  • Thư từ, bài vở, xin gởi về:

 

           Trần B́nh

           tubinhtran@gmail.com

           hoặc

           tubinhtran@yahoo.com.au

 

 

 

 

 

  • Địa chỉ mạng: Chữ Việt Nhanh

           http://chuvietnhanh.sf.net

           hoặc

           http://vietpali.sf.net/binh  

           hoặc

công cụ t́m kiếm Google 3 từ: chu viet nhanh

th́ thấy trang mạng.

 

  • Mail to:

 

Mr. Tu Binh Tran

           tubinhtran@gmail.com

           or

           tubinhtran@yahoo.com.au

 

 

 

 

 

  • Website: Chữ Việt Nhanh

           http://chuvietnhanh.sf.net

           or

           http://vietpali.sf.net/binh

           or

Type in Google Search 3 words: chu viet nhanh

then we will see website.

 

 

Về Trang Chính - Home

Ch Vit Nhanh