Kiểu g tiếng Việt của Wuyenthajhai - Chữ Việt Nhanh

 

Kiểu g tiếng Việt của Wuyenthajhai

Wuyenthajhai

 

 

1 = i

 

2 = ă

 

3 =

 

4 =

 

5 = ơ

 

6 =

 

7 = ư

 

8 = ươ

 

9 = đ,

 

z = ch

 

w = ng, ngh

 

j = nh

 

f = ph,

 

s = dấu sắc

 

f = dấu huyền

 

r = dấu hỏi

 

x = dấu ng

 

q = dấu nặng.

 

 

V dụ, bi thơ "Đy thn Vĩ Dạ" của Hn Mặc Tử c thể được g như sau:

 

"Sao aj kh6w v3f z5i th6n Vix

Sao anh khng về chơi thn Vĩ

 

Jinf n2ws hawf cau n2ws m5is l3n

Nhn nắng hng cau nắng mới ln.

 

V8nf ai m8t quas xaj j7 wocq

Vườn ai mướt qu xanh như ngọc

 

Las truc ze waw m2tq z7x 91nf

L trc che ngang mặt chữ điền.

 

Gios theo l6is gios, m4y 98wf m4y

Gi theo lối gi, my đường my,

 

M2tq n8c bu6nf hiu hoa b2p lay

Mặt nước buồn thiu, hoa bắp lay

 

 

Thuy3nf ai 94uq b3ns s6w tr2w 9os

Thuyền ai đậu bến sng Trăng đ,

 

Cos z5r tr2w v3f kipq t6is nay?

C chở trăng về kịp tối nay?

 

M5 khaz 98wf xa, khaz 98wf xa

Mơ khch đường xa, khch đường xa

 

Aos em tr2ws quas jinf kh6w ra

o em trắng qu nhn khng ra

 

5r 94y s8w khois m5f j4n ajr

Ở đy sương khi mờ nhn ảnh

 

Ai b1t tijf ai cos 94mq 9af"

Ai biết tnh ai c đậm đ.

 

 

Nguồn: http://my.opera.com/wuyenthajhai/blog/kieu-go-tiengviet

 

Tc giả: Wuyenthajhai

 

Trnh by: Trần Tư Bnh (Web: http://chuvietnhanh.sf.net)

 

Về Trang Chnh

Ch Vit Nhanh