http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

Học tiếng Việt trên mạng

Learn Vietnamese online

 

1. Khoa Việt Nam học

Đại học Khoa học hội Nhân văn, TP HCM. chi tiết

 

2. Khoa Ngôn ngữ học

Đại học Khoa học hội Nhân văn Nội. chi tiết

 

3. My Language Exchange.com

Mạng trao đổi ngôn ngữ nhiều nước. chi tiết

 

4. Learning Vietnamse online

Các đường dẫn học tiếng Việt do Phạm Thúy Kim sưu tầm. chi tiết

 

5. National Library of Australia

Vietnamese language - Textbooks for foreign speakers - English.  chi tiết

 

(Thư viện Quốc gia Úc  - Sách in sách điện tử để học tiếng Việt dành cho người nước ngoài - Anh, Mỹ)

 

6. Bộ sách giáo khoa tiếng Việt  (thích hợp cho học sinh hải ngoại) của tác giả Trần Văn Minh, thuộc Liên trường Việt Ngữ Công giáo, GP Orange County, Hoa Kỳ. chi tiết

 

7. Learning Vietnamse Your Way (thích hợp cho học sinh hải ngoại)

Học tiếng Việt nhanh chóng qua sự so sánh trực tiếp với các ngôn ngữ đă biết. Trang web hiện hỗ trợ cho người biết tiếng Anh. chi tiết

 

8. Learn Vietnamese with Annie (thích hợp cho học sinh hải ngoại)

của tác giả Bùi Quang Thục Anh (c̣n gọi Annie). Học tiếng Việt bằng video các phương tiện khác. Trang web hiện hỗ trợ cho người biết tiếng Anh. chi tiết

 

 

Soạn bởi mạng Chữ Việt Nhanh chuvietnhanh.sf.net

 

 

1. Faculty of Vienamese studies

University of Social Sciences and Humanities, HCM City. detail

 

2. Faculty of Languages

University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi. detail

 

3. My Language Exchange.com

Language Exchange Online Community. detail

 

4. Learning Vietnamse online

The links to study Vietnamese, collected by Phạm Thúy Kim. detail

 

5. National Library of Australia

Vietnamese language - Textbooks for foreign speakers - English.

detail

 

(Thư viện Quốc gia Úc  - Sách in sách điện tử để học tiếng Việt dành cho người nước ngoài - Anh, Mỹ)

 

6. Textbooks of Vietnamese study (suitable for non-Vietnamese speaking students) of author Trần Văn Minh, Vietnamese language Catholic Schools, GP Orange County, USA. detail

 

7. Learning Vietnamse Your Way (suitable for non-Vietnamese speaking students) Learning Vietnamese fast through direct comparison with their familiar languages. The site currently supports English. detail

 

8. Learn Vietnamese with Annie (suitable for non-Vietnamese speaking students) of author Bùi Quang Thục Anh, also known as Annie. Learning Vietnamese through videos and other means. The site currently supports English. detail

 

 

Written by Chữ Việt Nhanh web: chuvietnhanh.sf.net 

 

 

Trang Chính - Home

Ch Vit Nhanh