http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

G chữ Việt với bn phm Việt trong Windows 8

Typing Vietnamese with Vietnamese keyboard in Windows 8

 

D chng ta c thch hay khng, tất cả cc my vi tnh mới sau nầy thường được ci sẵn Windows 8 OS. Win 8 sẽ dần thng dụng trong tương lai. Mch bạn một cch nhanh chng để g tiếng Việt trong Windows 8 m khng cần tải xuống phần mềm no.

 

Ci thm bn phm Việt (Vietmamese keyboard) vo Windows 8 hơi khc với cc MS OS (win 7, XP...), nhưng cch g chữ Việt khng c g khc biệt v bn phm MS Vietnamese (MS: viết tắt chữ Microsoft) keyboard layout vẫn khng c g thay đổi.

 

CCH CI THM MS VIETNAMESE KEYBOARD VO WINDOWSW 8

 

- Nhấn hai phm Windows+C, (phm Windows c hnh logo của Microsoft, nằm giữa phm CTRL v phm ALT) sẽ thấy giống hnh bn dưới.

 

- Nhấp hnh Settings.

 

http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-01.jpg

 

 

- Nhấp chữ Control Panel.

 

http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-02.jpg

 

 

- Nhấp Change input methods trong phần: Clock, Language, and Region.

 

 

 

- Nhấp Options.

 

 

 

- Nhấp Add an input method dưới chữ US.

 

 

 

- Nhấp đi vo phần Vietnamese Touch keyboard layout.

 

 

 

Bn phm MS Vietnamese sẽ được thm vo.

 

- Nhấp Save .

 

 

 

 

 

 

 

- Ta c thể nhấn hai phm: Windows + Phm trống (space bar) để hon chuyển giữa bn phm Anh & Việt (English & Vietnamese keyboard).

 

http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-08.jpg

 

 

 

 http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-09.jpg

 

 

CCH G TIẾNG VIỆT KHI DNG MS VIETNAMESE KEYBOARD

 

*Hnh bn dưới l cch layout cho MS Vietnamese keyboard (12 keys).

 

* Phải xi Number Lock. (nhấn phm Num Lock chế độ On, sng đn).

 

* Khi muốn c số 1,2,3... nhấn số bn phải v số pha trn Keyboard đ thay thế bằng những k tự Việt Nam:

 

 

1= ă
2=
3=
4=
5= dấu Huyền
6= dấu Hỏi
7= dấu Ng
8= dấu Sắc
9= dấu Nặng
0=đ
[= ư
]=ơ

 

Khi dng quen cc bạn sẽ g tiếng Việt nhanh hơn rất nhiều.

 

V dụ: Điệp 12345

G trn MS Vietnamese keyboard: 0i39p 12345

Nếu dng cc kiểu g khc ( VNI, Telex) g tiếng Việt sẽ di hơn:

-       D9ie65p 12345 (kiểu g VNI)

-       Ddieejp 12345 (kiểu g Telex)

http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-10.jpg

 

 

Soạn bởi H Sơn Điệp & Trần Bnh chuvietnhanh.sf.net

 

 

Whether we like or not, all the laterly new computers have been preinstalled with Windows 8 OS. Win 8 will be gradudally popular in future. Telling you a quick way how to type Vietnamese in Windows 8 by no need download any typing sofware.

 

Ci thm Vietmamese keyboard vo Windows 8 hơi khc với cc MS OS (win 7, XP...), nhưng cch g chữ Việt khng c g khc biệt v bn phm MS Vietnamese (MS: viết tắt chữ Microsoft) keyboard layout vẫn khng c g thay đổi.

 

CCH CI THM MS VIETNAMESE KEYBOARD VO WINDOWSW 8

 

- Nhấn hai phm Windows+C, (phm Windows c hnh logo của Microsoft, nằm giữa phm CTRL v phm ALT) sẽ thấy giống hnh bn dưới.

 

- Click Settings icon.

 

http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-01.jpg

 

 

- Click Control Panel.

 

http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-02.jpg

 

 

- Click Change input methods in section: Clock, Language, and Region.

 

 

 

- Click Options.

 

 

 

- Click Add an input method under word US.

 

 

 

- Double click in Vietnamese Touch keyboard layout.

 

 

 

MS Vietnamese keyboard will be added.

 

- Click Save .

 

 

 

 

 

 

 

- We can press two keys Windows + Space bar to switch between English & Vietnamese keyboard.

 

 

http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-08.jpg

 

 

 

 http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-09.jpg

 

 

HOW TO TYPE VIETNAMESE BY MS VIETNAMESE KEYBOARD

 

* The figure below is the layout for MS Vietnamese keyboard (12 keys).

 

* Must use Number Lock. (pressing Number Lock key to On mode, light is on).

 

* When numbers 1,2,3 ... are required, press the number keys on the right side because the number keys on top of keyboard are replaced with Vietnamese characters:

 

1= ă
2=
3=
4=
5= dấu Huyền
6= dấu Hỏi
7= dấu Ng
8= dấu Sắc
9= dấu Nặng
0=đ
[= ư
]=ơ

 

When you are familiar, you will type Vietnamese a lot faster.

 

Example: Điệp 12345

Typing on MS Vietnamese keyboard: 0i39p 12345

If using other typing methods ( VNI, Telex) type Vietnamese is longer:

-       D9ie65p 12345 (VNI typing method)

-       Ddieejp 12345 (Telex typing method)

 

http://batkhuat.net/images/win8-gochuviet-10.jpg

 

 

Written by H Sơn Điệp & Trần Bnh chuvietnhanh.sf.net

 

 

Trang Chnh - Home

Ch Vit Nhanh